Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podstawowe określenia:

– Pasażer- osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie potwierdzonej rezerwacji.

– Przewoźnik – firma wykonująca usługę przewozu Pasażerów.

– Rezerwacja – wysłanie przez Pasażera wiadomości mail, lub sms potwierdzającej przejazd.

– Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji przejazdu przez Pasażera. Na podstawie umowy Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną opłatą Pasażera oraz jego bagaż, a pasażer zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

– Bagaż – bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy.

– Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie wliczony w cenę przejazdu, za który przewoźnik dolicza opłatę dodatkową.

 1. Pasażer:

2.1 Pasażer rezerwuje miejsca w busie wysyłając mail lub sms potwierdzający rezerwację.

2.2 Pasażer winien przybyć na wskazane przez Przewoźnika miejsce przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem busa. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane będzie jako rezygnacja z przejazdu.

2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży, czy do korzystanie ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.

2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz stosowania się do zaleceń obsługi busa.

2.4.1 Pasażer zajmuje miejsce w busie wskazane przez obsługę busa.

2.4.2 Pasażer ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przez obsługę busa czasu zakończenia przerwy przystankowej i nie powodować opóźnień w odjeździe busa w wyznaczonym czasie.

2.4.3 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

2.4.4 Pasażer jest zobowiązany do całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, czy palenia papierosów w busie.

2.5 Pasażer odpowiada na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu

Cywilnego za szkody wyrządzone Przewoźnikowi, pasażerom, czy zniszczenie busa.

2.5.1 Pasażer, który w sposób umyślny, lub wskutek zaniedbania powoduje uszkodzenie, lub zanieczyszczenie busa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, jakie musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.

2.6 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza busem nie są objęte tym ubezpieczeniem.

 1. Przewoźnik

3.1 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

 1. a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 3. c) zachowuje się w sposób, który mógłby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne takiego zachowania ponosi Pasażer, który w takiej sytuacji nie ma prawa żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

3.2 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jednak z przyczyn niezależnych od niego nie może tego zagwarantować.

3.2.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

3.2.2 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn niezależnych od niego oraz wynikających z nich dalszych, bliżej nie określonych skutków.

3.2.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż planowany przyjazd busa do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla Pasażera.

3.3 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu busem zastępczym oraz wprowadzania przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

3.4 Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym Przewoźnikom.

3.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

 1. Rezerwacja

4.1 Dokonanie rezerwacji przez Pasażera następuje drogą mailową lub sms i jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

4.2 Gwarancją przejazdu jest potwierdzenie przez Przewoźnika przyjęcia rezerwacji od Pasażera.

4.3 Pasażer poinformuje Przewoźnika o rezygnacji z transportu minimum 24 godziny przed ustalonym terminem wyjazdu. W przypadku, gdy Pasażer nie poinformuje Przewoźnika o rezygnacji, Przewoźnik może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z rezerwacją transportu dla Pasażera w wysokości 100% wartości biletu.

 1. Bagaż

5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu dodatkowego i podręcznego o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg. Bagaż powinien być spakowany w standardowe torby podróżne, plecaki lub walizki.

5.2 Opłacie dodatkowej podlega wszelako rozumiany nadbagaż, który stanowią przedmioty i bagaże dodatkowe o wadze przekraczającej 30kg.

5.3 Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia nadbagażu w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić.

5.4. Wszelkie przedmioty wartościowe, sprzęt elektroniczny, biżuterię, papiery wartościowe, pieniądze itp. Pasażer przewozi na własną odpowiedzialność w ramach bagażu podręcznego.

5.4.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w busie przez Pasażera.

5.5 Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących i innych, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić, czy uniemożliwić dalszy przejazd lub zniszczyć czyjeś mienie.

5.6. Pasażer przewozi tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność wyroby akcyzowe (np. tytoń, alkohol lub inne), farmaceutyki, narkotyki, towary niebezpieczne, żywe rośliny i zwierzęta, dzieła sztuki i antyki, biżuterię, a także inne przedmioty niewymienione, których przewóz (lub przewóz powyżej ustalonych norm) jest zakazany i karany na mocy ogólnych przepisów prawa.

5.7 Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

5.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

 1. Przewóz zwierząt

6.1 Przewoźnik dopuszcza przewóz zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt.

6.2 Każdorazowo Pasażer, który chce podróżować ze zwierzęciem zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Przewoźnikiem w celu ustalenia czy przewóz będzie możliwy ze względu na rodzaj i rozmiary zwierzęcia. W przypadku, kiedy Przewoźnik wyrazi zgodę na przewóz zwierzęcia Pasażer zobowiązany jest do rezerwacji miejsca dla zwierzęcia mailowo lub sms.

6.3 Kierowca może odmówić przewozu zwierzęcia nawet po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji u Przewoźnika, jeśli uzna, że zwierzę zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów.

6.4 Za przewóz zwierzęcia pobierana jest każdorazowo opłata ustalana z Przewoźnikiem.

6.5 Odpowiedzialność za przewożone zwierzę oraz za szkody jakie wyrządzi zwierzę ponosi tylko i wyłącznie Pasażer.

II POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.z 1964 r.

nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.